Privatumo politika

Privatumo politika

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Paslaugos tiekėjas ir Asmens duomenų valdytojas – Jonė Atėnė Kalmaitė, individualios veiklos pažymos Nr. 1002020, adresas Vismaliukų Sodų 3-ioji g. 62, Vilniaus m., 10243, Vilniaus m. sav., Lietuva, tel. + 370 613 76878,  el. paštas info@nobigscience.com (toliau tekste – Tiekėjas).

1.2 Klientas arba Duomenų subjektas, fizinis asmuo,  – www.nobigscience.com tinklapio lankytojas (toliau tekste – Naudotojas), kurio asmens duomenis renka Tiekėjas.

1.3. Svetainė – Tiekėjo svetainė www.nobigscience.com (toliau tekste – Svetainė).

1.4. Paslaugos – Tiekėjo tiekiamos prieigos prie Svetainėje patalpintos Mokamos ir Nemokamos  informacijos paslaugos.

1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Naudotoju, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.7. Partneris – juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis paslaugas Tiekėjui, susijusias su Bendrovės vykdoma veikla, arba parduodantis jai prekes ar paslaugas, arba vykdantis su Bendrove bendrus projektus, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodaros akcijas, bendras pardavimų kampanijas, lojalumo programas, ir kt., žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose puslapiuose, Svetainėje ir kt.

1.8. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant tinklapyje ir yra saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

1.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.10. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Naudotojo duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis Svetainės paslaugomis.

1.11. Paskyra – pagrindiniai Naudotojo prisijungimo prie Svetainės parduotuvės duomenys, kuriuos sudaro vienas Naudotojo Vardas ir Slaptažodis.

1.12. Slaptažodis – tai Naudotojo sukurta unikali skaičių, raidžių, arba skaičių ir raidžių arba kitų simbolių kombinacija, kurią suvedus kartu su Naudotojo Vardu galima prisijungti prie Svetainės.

1.13 Vardas – tai Naudotojo sukurtas vardas, kuriuo Naudotojas jungsis prie Svetainės.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Naudotojas suteikia teisę Tiekėjui atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais. 

2.2. Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika.

2.3. Tiekėjas Asmens duomenys tvarko vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais:

2.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

2.3..2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai; 

2.3..3. Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

2.3..4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;

2.3..5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Naudotojo tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

2.3..6. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;

2.3..7. Naudotojo Asmens duomenys bei asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.

2.4. Laikoma, kad Naudotojas, Svetainėje įsigydamas Mokamas paslaugas Svetainėje  perskaitė galiojančios redakcijos Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Naudotojas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju Naudotojas privalo nepateikti užsakymo ir nepirkti Mokamų paslaugų Svetainėje. 

2.5. Su Privatumo politika galima susipažinti Svetainėje. Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Tiekėjo nuožiūra. Nauja Privatumo politikos redakcija skelbiama Svetainėje. 

2.6. Naudotojas gali pateikti užsakymą Svetainėje per savo Paskyrą prisiregistravus Svetainėje. 

2.7. Registracijos Svetainėje metu Naudotojas privalo pateikti savo vardą, pavardę, savo elektroninio pašto adresą, sugalvoti unikalų Vardą ir saugų, tik Naudotojui žinomą Slaptažodį.  Naudotojas atsako už pateikiamų duomenų teisingumą.  

2.9. Naudotojas turi teisę bet kada keisti bei papildyti Asmens duomenis (išskyrus vardą ir pavardę) Paskyroje, kreiptis Tiekėją su prašymu panaikinti Paskyrą.

2.10. Naudotojas privalo neatskleisti Vardo ir Slaptažodžio tretiesiems asmenims ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Naudotojui.

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, NAUDOJIMAS, KOREGAVIMAS IR SAUGOJIMAS

3.1. Tiekėjas gerbia kiekvieno Naudotojo teisę į privatumą. Kliento Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

3.1.1. Elektroninės prekybos tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, IP adresas, paslaugos apmokėjimo duomenys. Asmens duomenų, naudojamų elektroninės prekybos tikslu, saugojimo trukmė yra 5 (penki) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Svetainės dienos.

3.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas. Asmens duomenų, naudojamų Tiesioginės rinkodaros tikslu, saugojimo trukmė yra 5 (penki) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Svetainės dienos.

3.2. Naudotojas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso) tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus, Naudotojas vėliau to nebepageidaus ir informuos apie tai Tiekėją, Tiekėjas nebetvarkys jo Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųs Naudotojui jokių elektroninių naujienų, išskyrus su Naudotojo užsakymu susijusią informaciją.

3.3. Naudotojas bet kada turi teisę atšaukti 3.2 punkte esantį savo sutikimą Tiekėjui tvarkyti Naudotojo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą Tiekėjui elektroniniu paštu info@nobigscience.com ir aiškiai nurodydamas, kad atšaukia savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti jokių Tiesioginės rinkodaros pranešimų.

3.4. Naudotojas taip pat turi galimybę įgyvendinti savo teisę nesutikti, kad Naudotojo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, paspaudus atitinkamą nuorodą, esančią siunčiamame elektroniniame rinkodaros pranešime.

3.5. Naudotojas, kaip Duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo procedūromis:

3.5.1. gauti iš Tiekėjas informaciją apie Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.5.2. gauti iš Tiekėjo informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Naudotojo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

3.5.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Naudotojo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų.

3.6. Realizuodamas savo teises, Naudotojas turi pateikti pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą. Tiekėjas neatlygintinai teikia Naudotojui informaciją apie tvarkomus Naudotojo Asmens duomenis kartą per metus. Naudotojas, realizuoti savo teises, numatytas 3.5 punkte, gali kreipiantis elektroniniu paštu info@nobigscience.com. Tiekėjas turi teisę koreguoti, keisti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymą tik identifikavus Naudotojo, kuris kreipėsi, tapatybę. 

3.7. Naudotojo Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.7.1. Kuomet yra gautas Naudotojo sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;

3.7.2. Asmens duomenys elektroninės prekybos tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Tiekėjui paslaugas, susijusias su Tiekėjo vykdoma veikla;

3.7.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.

3.7.4. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai kortelėmis apdorojami naudojantis www.stripe.com mokėjimo platforma, kurios valdytojas Europos Sąjungose  yra Stripe Technology Europe, Limited (reg. Nr. C187865, registracijos adresas The One Building, Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Ireland, jos veiklą reguliuoja Airijos Centrinis bankas), todėl Naudotojo asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Stripe Technology Europe, Limited. Su mokėjimų paslaugos tiekėjo privatumo politika galima susipažinti čia.

3.8. Naudotojui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslu, t.y. Naudotojas turi teisę išreikšti nesutikimą iš karto, arba vėliau.

3.9. Naudotojas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduodami Partneriams vykdant Naudotojo užsakymą, pateiktą Svetainėje, taip pat Teikėjui teikiant Paslaugas Naudotojui, taip pat Tiekėjo  Partneriams, kaip nurodyta 3.7. punkte.

3.10. Jei Naudotojas nesutinka su Privatumo politika, Naudotojas neturės galimybės naudotis Svetainės Mokamomis paslaugomis.

3.11. Tiekėjas, įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3.12. Tiekėjas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar Naudotojo Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, jo Asmens duomenys būtų saugomi Tiekėjo serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje Privatumo politikoje. 

3.13. Gavusi Naudotojo nurodymą ar paklausimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Tiekėjas pateikia Naudotojui atsakymą, patenkinant prašymą/nurodymą arba motyvuotai atsisakant tai padaryti, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Naudotojo kreipimosi datos. Jeigu Naudotojas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu. 

3.14. Tam, kad Svetainėje Tiekėjas galėtų pasiūlyti Naudotojas visavertes paslaugas, Naudotojas sutikimu Naudotojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija Slapukai (angl. cookies), kuri naudojama Naudotojo, kaip Svetainės naudotojo, atpažinimui, renkant Svetainės lankomumo statistiką, informaciją apie pirkinius. Naudotojas bet kada gali peržiūrėti, kokie Slapukai yra įrašomi, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus.

3.15. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org.

4. KITOS NUOSTATOS

4.1. Tiekėjas turi teisę keisti, papildyti Privatumo politiką visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

4.2. Iškilus klausimams kreipkitės šiais kontaktais: info@nobigscience.com, tel. + 370 613 76878.

Paskutinį kartą atnaujinta 2022-02-21